Link to our privacy terms

Artikel 1. Algemene en bijzondere voorwaarden
De huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle contracten gesloten tussen Arinto CVBA en haar clienten (hierna, de “Client”) en, in het algemeen, op het geheel van hun zakenrelaties.
In voorkomend geval worden de huidige algemene voorwaarden met bijzondere voorwaarden aangevuld.
De algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.
Ze worden geacht door de Client aanvaard te worden door het enkel feit van de door hem geplaatste bestelling, zelfs in het geval dat ze in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
Deze laatste verbinden Arinto CVBA niet tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn geweest. Arinto CVBA kan in geen enkel geval vermoed worden daarmee ingestemd te hebben wegens het feit dat Arinto CVBA het contract zou hebben aanvaard zonder daarbij de bepalingen die verwijzen naar de algemene of de bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van de Client te hebben aangevochten.
Artikel 2. Bestelling
Elke bestelling van de Client bindt deze laatste. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Client worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste lastgeving om deze laatste jegens ons te verbinden.
Artikel 3. Prijzen
In het geval dat de prijzen van de door derden geleverde producten of verleende diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, is Arinto CVBA gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de contractprijs door eenvoudige kennisgeving aan de Client via email.
Deze prijsaanpassing zal beschouwd worden als zijnde aanvaard binnen vijf werkdagen na het verzenden van de kennisgeving, behoudens bezwaar van de Client per kerende binnen deze termijn. Bij gebrek aan overeenkomst met de Client, zal Arinto CVBA gerechtigd zijn het contract eenzijdig op te zeggen door eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder vergoeding.
Al onze prijzen zijn netto en B.T.W. exclusief.
Artikel 4. Onkosten
Arinto CVBA is bereid om, in functie van de bestelling door de Client, dienstreizen te ondernemen.
Dienstreizen met trein, vliegtuig, enz. evenals de verblijfskosten (hotel, enz) zullen door de Client georganiseerd en betaald worden.
Reisdagen worden aangerekend als normale prestatiedagen.
Verplaatsingen met de wagen in functie van de bestelling door de Client kunnen door Arinto CVBA aangerekend worden à rato van 0,50 euro/kilometer.
Andere bedragen door Arinto CVBA betaald in functie van de bestelling door de Client, zullen door de Client aan Arinto CVBA worden terugbetaald.
Artikel 5. Indexering
Er is een jaarlijkse indexaanpassing van de prijzen voorzien in de maand januari op basis van de Agoria index met volgende formule: P=P0.(0.2 + 0.8 S/S0)
J het lopende jaar
J0 jaar J-1
P0 de vergoeding in jaar J0
S0 de Agoria-index referteloonkost augustus J0
S de Agoria-index referteloonkost augustus J
Indien in de tussenperiode een verhoging van de vergoeding werd doorgevoerd wordt als beginindex de index genomen van de maand waarin de prijsverandering plaatsgreep.
Artikel 6. Betaaltermijn –en frequentie
Een factuur is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
In geval van laattijdige betaling, zal een interest verschuldigd zijn berekend aan twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de vervaldag van de onbetaalde factuur.
Arinto CVBA zal de Client maandelijks factureren voor de diensten uitgeoefend in de voorafgaande maand.
Artikel 7: Onafhankelijkheid
Arinto CVBA is vrij zelf te beslissen hoe, waar en wanneer ze zich ten dienst stelt van de Client. Evenwel zal Arinto CVBA er voor zorgen voor de Client telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de werkdagen van 8u30 tot 17u30.
Arinto CVBA zal voor de nodige ondersteuning ter plaatse van de vestiging van de onderneming van de Client verzekeren wanneer de omstandigheden zulks vereisen.
Op verzoek van de Client en met akkoord van Arinto CVBA kan, teneinde een optimale coördinatie te verzekeren, de opdracht, hetzij geheel of gedeeltelijk uitgevoerd worden in burelen van de Client.
Arinto CVBA zal de wijze waarop de door de Client toevertrouwde opdrachten zullen worden uitgevoerd in onderling overleg kunnen bepalen en organiseren met dien verstande dat Arinto CVBA alle vereiste inspanningen zal leveren om de gezamenlijke overeengekomen uitvoeringstermijnen en vooropgestelde doelstellingen na te komen.
Arinto CVBA zal de diensten die het voorwerp uitmaken van de bestelling op onafhankelijke basis uitoefenen, en zal geen enkele bevoegdheid hebben om de Client ten opzichte van derden te vertegenwoordigen of te verbinden, en er te allen tijde zorg voor dragen dat er geen verwarring kan ontstaan inzake de hoedanigheid waarin ze met de Client krachtens deze overeenkomst verbonden is.
Artikel 8: Logistieke steun
Arinto CVBA zal tijdens de kantooruren in de vestiging van de Client kunnen beschikken over een bureau met bijhorende uitrusting (telefoon, netwerkverbinding…).
De Client zal eveneens een vrije en volledige toegang tot alle randapparatuur, installaties of programma’s verzekeren tijdens de kantooruren die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de bestelling.
Arinto CVBA zal alle voor de uitvoering van de bestelling nodige en nuttige informatie in verband met de onderneming van de Client ontvangen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Arinto CVBA is enkel gehouden tot de levering van de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract.
Alle andere producten en diensten worden in rekening van de Client gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag.
Wat betreft de dienstprestaties is Arinto CVBA alleen gehouden tot een middelenverbintenis, zij het het leveren van diensten die nodig zijn voor de intellectuele uitvoering van de toevertrouwde opdracht, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. In geen geval kan Arinto CVBA verplicht worden tot herstel of vergoeding van indirecte schade zoals verlies van man, tijd, winstderving, boetes, of verlies van cliënteel, opgelopen bij het gebruik van geleverde documenten, software en/of prestaties.
Producten worden uitsluitend ter beschikking gesteld op ‘as is’ basis en zonder enige garanties, condities, vrijwaringen, voorstellingen of voorwaarden, expliciet of impliciet, al dan niet op grond van de wet, hetgeen gebruikelijk is of anderszins met betrekking tot, doch niet beperkt tot, het niet inbreuk maken op de rechten van derden, eigendomsrechten, integratie, correctheid, beveiliging, beschikbaarheid, bevredigende kwaliteit, commerciële geschiktheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel. De Client verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het bestelde Product, van al zijn functionaliteiten, van de werking, van de bediening en systeemvereisten. De Client verklaart ook uitdrukkelijk zich ervan verzekerd te hebben dat het Product voldoet aan zijn wensen en noden. Arinto CVBA zal aan geen enkele vergoeding gehouden zijn tegenover de Client of tegenover derden voor indirecte schade, behalve in het geval dat deze voortvloeit uit een opzettelijke fout van hunnentwege. Worden met name als indirecte schade beschouwd: verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van clienteel, enz. De Client zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook, meer dan een jaar na het voorkomen van de feiten die aan de grond liggen van zijn vordering.
Artikel 10. Duur van de overeenkomst
De duur van de dienstverleningcontracten wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebrek aan een schriftelijke kennisgeving van de opzeg overeenkomstig de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden de contracten stilzwijgend verlengd.
Artikel 11. Intellectuele eigendom
Arinto CVBA verleent de Client voor de volledige duur van de auteursrechten een niet-exclusieve en onoverdraagbare licentie op de resultaten van de opdracht, gespecifieerd in de bestelling.
Voormelde licentie doet geen afbreuk aan de auteursrechten van Arinto CVBA op de resultaten van de opdracht.
De geleverde software blijft de exclusieve eigendom van Arinto CVBA.
De Client is ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwgezet na te leven. Hij mag onder geen enkele vorm over deze licenties beschikken, ze in pand geven, vervreemden, meedelen of uitlenen, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niets. Het is de Client op geen enkele manier toegestaan de geleverde software na te maken of de namaak ervan toe te laten of te vergemakkelijken.
Artikel 12. Overmacht
Indien gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onmogelijk is, als gevolg van een oorzaak welke krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting niet voor rekening van de tot uitvoering verplichte partij toekomt, wordt de verplichting tot uitvoering opgeschort voor de duur van het bestaan van de oorzaak.
Artikel 13. Vroegtijdige beeindiging van de overeenkomst
Deze overeenkomst kan maar rechtmatig vroegtijdig beeindigd worden nadat volgende procedures ter bemiddeling werden uitgevoerd:
– Betekening per aangetekend schrijven aan de ondertekenaar van de tegenpartij van deze overeenkomst, met gedetailleerd overzicht van de tekorten.
– Ingebrekestelling na een periode van 14 dagen, indien de partij aan wie het ingebreke blijven conform de procedure werd gemeld, nalatig blijft haar verplichtingen na te komen.
Deze procedures zijn onder andere van toepassing indien:
– Arinto CVBA door redenen van faillissement of een andere reden haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet kan nakomen.
– De Client de betaalvoorwaarden niet respecteert of door redenen van faillissement of een andere reden haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet kan nakomen.
Artikel 14. Geheimhouding
Zowel Arinto CVBA als de Client verbinden zich ertoe het karakter van alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot zakelijke gegevens van de andere partij, haar clienteel, leveranciers en personeelsleden, die haar door de andere partij ter beschikking zal worden gesteld of waarvan ze kennis zal verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, ten alle tijden te bewaren, voormelde informatie enkel ten bate van de andere partij aanwenden en aan geen enkele derde mededelen of ten bate van zijn eigen handelsactiviteiten of een derde gebruiken. Arinto CVBA en de Client verbinden zich ertoe deze geheimhoudingsplicht aan haar personeel en alle overige betrokkenen op te leggen. In het kader van deze overeenkomst hebben beide partijen toegang tot de vertrouwelijke informatie van elkaar. Deze vertrouwelijke informatie mag, onder geen enkel beding, worden publiek gemaakt of aan derden worden doorgegeven. Deze informatie omvat niet de informatie die deel uit maakt van het publieke domein of informatie waarvan de andere partij kan aantonen dat deze rechtens in haar bezit is. De verplichtingen in dit artikel blijven bestaan gedurende drie (3) jaar na de beeindiging van deze overeenkomst.
Artikel 15. Niet-afwerving
Tijdens de hele duur en voor een periode van twaalf maanden na het einde van het dienstverleningcontract, is het de Client verboden elke poging tot aanwerving of elke aanwerving van een van onze medewerkers te doen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op straffe ervan ons een onherleidbare vergoeding van EUR 60.000 per betrokkene medewerker te betalen, onverminderd ons recht om in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16. Volledige overeenkomst
Deze overeenkomst maakt de volledige overeenkomst tussen beide partijen. Geen voorwaarden of condities, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen, zullen op de overeenkomst van toepassing zijn. Nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, of opkomende nietigheid, tast het geldige deel van de overeenkomst niet aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door een geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal/zullen aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst te grondslag liggen.
Artikel 17. Woonplaats en kennisgeving
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen beide partijen woonplaats op de in de aanhef van de overeenkomst respectievelijk opgegeven adressen. Alle kennisgeving met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst, alsook met betrekking tot het beeindigen ervan, zullen per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaarderexploot gebeuren.
Artikel 18. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen vallen binnen de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Leuven.

Koen Van WijmeerschGeneral Terms